Řídící práce a organizační struktura

Společnost STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. stanovila, zdokumentovala, zavedla, udržuje a rozvíjí integrovaný systém řízení a má účinnou a funkční organizační strukturu pro realizaci procesů na všech úrovních řízení společnosti v podmínkách uplatňování systému kvality a systému environmentálního managementu. Do roku 2014 byl proces certifikován externími auditory.

V současné době je kvalita ve všech oblastech (BOZP, PO, bezpečnost informací a enviroment) udržována prováděním interních auditů, které jsou provázány jak s běžným plánovacím procesem, tak s krizovým plánováním.

Na všech úrovních řízení jsou plně využívány informační systémy KISKAN SSHR, KRIZKOM a ARGIS – modul HM.

Zejména pro realizaci úkolů spojených s plněním mobilizační dodávky je SOŽ od roku 2002 držitelem certifikátu a osvědčení NBÚ pro seznamování s utajovanými informacemi a předsedou SSHR je jmenována subjektem hospodářské mobilizace.

SOŽ se člení na:
ředitelství s úseky
 • ředitele
 • ekonomiky, financování a správy majetku
 • organizačně plánovací
5 středisek v místech:
 • Plzeň
 • Vinařice
 • Sázava
 • Pohořelice
 • Olomouc s areály ve Chválkovicích a v Holici

Střediska SOŽ jsou skladová zařízení pro ochraňování pohotovostních zásob (PZ) a zásob pro humanitární pomoc (ZHP). Kromě střediska Vinařice plní v systému jejich vývozu při krizových stavech úlohu řídících skladů a zajišťují výdej při mimořádných událostech.

Střediska ochraňují následující státní hmotné rezervy předurčené pro:
 • Ministerstvo dopravy – Speciální stroje a zařízení pro obnovu železničních tratí a mostů
 • Ministerstvo zemědělství – Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 • Ministerstvo vnitra – Mobilní zdroje elektrické energie pro HZS - IZS
 • Ministerstvo zdravotnictví – Prostředky pro zvýšení kapacity zdravotnických zařízení
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – Mobilní zdroje elektrické energie pro řešení výpadku
 • Správu státních hmotných rezerv – Prostředky pro zabezpečení náhradní elektrické energie k čerpacím stanicím PHM a prostředky pro uspokojení základních životních potřeb postižených osob

Ve skladovém areálu Olomouc-Holice je postupně budováno od roku 2015 Národní centrum humanitární pomoci.

Od roku 2016 zajišťuje SOŽ u svých středisek Plzeň a Olomouc v rámci realizace Projektu organizační složky státu (OSS), naskladňování a vyskladňování zboží a materiálu (zabezpečené sety) zabaveného OSS při správních úkonech.